فهرست بستن

ثبت تغییرات شرکت

مجمع عمومی عادی یکی از رکن های هر شرکتی است که تصمیمات این مجمع باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت بشه تا اعتبار قانونی  داشته باشه تا بشود ثبت تغییرات شرکت انجام شود. 

*مجمع عمومی عادی برای ثبت تغییرات شرکت در موارد ذیل تشکیل میشه*:

  • انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره , تغییرات کلی شرکت و یا تعدی از اعضای هیئت مدیره , تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و تعیین پاداش مدیرعامل و تعیین حق الزحمه بازرسین و تعیین پاداش کارکنان
  • انتخاب عضو جانشین یا علی البدل یا فوت شده و مستعفی برای تغییرات شرکت 
  • انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل شرکت, تغییر بازرسین شرکت 
  • تصویب تراز نامه سود و زیان شرکت 
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت در ثبت تغییرات شرکت 
  • تصویب چگونگی در مورد انتخاب, شرح وظایف و اختیارات هیئت های منتخب 
  • بررسی و تصمیم گیری در هر موردی که هیئت مدیره پیشنهاد میده.
  • هرگونه تصمیمی در امور داخلی شرکت مثل بررسی و تصویب تسهیلات اعطایی و … 
  • انتخاب و تغییر در مدیر تصفیه شرکت بعد از انحلال شرکت ( انتخاب مدیر تصفیه در زمان انحلال شرکت در مجمع عمومی فوق العاده انجام میشه)