فهرست بستن

Elementor #381

اخذ ایزو و استاندارد

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو سوال اغلب متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو میباشد . تفاوتی نداشته متقاضیان چنوع گواهینامه ایزو درخواست داشته ؛ لذابرای گرفتن گواهینامه ایزو چالش داشته ؛ اغلب سوال میپرسند چه مدارکی برای گرفتن گواهینامه ایزو نیاز هست .

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو , مدارک مورد نیاز برای اخذ ایزو , چه مدارکی نیاز هست تابتوانیم گواهینامه ایزو بگیریم سوالات متداول متقاضیان اخذ ایزو میباشد.

ایزو چیست ؟

ایزو (  ISO  ) اختصار سه کلمه International Organization for Standardization  بنام سازمان بین المللی استاندارد سازی میباشد . سازمان بین المللی استاندارد  ISO نهادی بین المللی تنظیم استاندارد هستکه تشکیل شده نمایندگان سازمانهای مختلف استاندارد ملی کشور(ها) میباشد .

سازمان ایزو 23 فوریه 1947 تاسیس شد تااستاندارد(های) اختصاصی ، صنعت همینطور تجارت ر ادرسراسر جهان ترویج دهد . دفتر سازمان ایزو مستقرشده درژنو سوئیس درحال حاضر 164 کشور عضو سازمان ایزو میباشند .

ایزو مرجع تنظیم استاندارد بین المللی میباشد بنابراین متقاضیان بیشماری مخصوصا پیمانکاران جهت حضوردر مناقصات بدنبال اخذ گواهینامه ایزو هستند . لذا همیشه چالش وجود داشته مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو چیست .

گواهینامه ایزو چیست ؟

گواهینامه ایزو سند معتبر جهت تایید روشهای استاندارد پیاده سازی شده مجموعه میباشد . بنابراین متقاضی جهت اخذ گواهینامه ایزو میبایست شرایطی فراهم آورد براساس استراتژی سازمان الزامات استاندارد ایزو پیاده سازی شود . مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو بنوعی میتوان نامبرد شامل محیا نمودن شرایط پیاده سازی میشود .

مدارک لازم جهت گرفتن ایزو منظور اخذ گواهینامه ایزو میباشد ، متقاضی میبایست شرایطی محیا نموده کارشناس ایزو بتواند الزامات استاندارد ایزو پیاده سازی نماید .

گواهینامه ایزو براساس معیار(های) تدوین شده سازمان ایزو سپس ممیزی همینطور تایید ممیز توسط مرجع صدور گواهینامه ایزو صادر میگردد .

مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه ایزو چیست ؟

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو سوال متداول متقاضیان اخذ ایزو میباشدکه طی ارتباط بامشاورین پرسیده میشود . گواهینامه ایزو سند رسمی بابت پیاده سازی سیستم استاندارد میباشد ؛ لذا جهت پیاده سازی سیستم متقاضی میبایست یکسری مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو دراختیار مشاور ایزو قراردهد .

متقاضیان اخذ ایزو میبایست ابتدا مشخص نمایند تحت نظارت چه سازمان استانداردی میخواهند گواهینامه ایزو دریافت کنند . مثال اینکه چنانچه متقاضی ایزو خواهان گواهینامه ایزو آلمانی باشد میبایست تحت نظارت  AB کشور آلمان  DAKKS اقدام نماید .

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو کاملا بستگی داشته ب مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو .

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو چیست ؟

متقاضی ایزو براساس سیاستهای سازمان معین میکند باچه هزینه (ای) همینطور تحت چه اعتباری میخواهد گواهینامه ایزو بگیرد .

گواهینامه ایزو معتبر تحت نظارت انجمن اعتبار سنجی  IAF درصورتی صادرمیگرددکه متقاضیان یکسری مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو آماده نمایند . مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو شامل :

صورتجلسه استراتژی سازمان .

فرم اهداف مشخص شده براساس استراتژی .

لیست کارکنان شرکت براساس فرم اهداف مشخص میشود .

چارت سازمانی شرکت .

صورت جلسه ممیزی واحد(های) شرکت  .

صورتجلسه انطباق .

صورت جلسه تاریخ برطرف کردن انطباق .

صورت جلسه آموزش کارکنان براساس استراتژی تعریف شده همینطور گواهینامه ایزو درخواستی متقاضی .

نظام نامه شرکت متقاضی جزو مهمترین مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو میباشد .

گزارش ممیز بابت عدم انطباق سازمان .

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو تقریبا ذکر شده ، منتها متقاضیانیکه خواهان گواهینامه ایزو معتبر هستند میبایست مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو ذکر شده راآماده نمایند .

 

صدور فوری گواهینامه ایزو چه مدارکی نیاز داشته ؟

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو شخصی کاملا متفاوت بوده .

مراکز صدور گواهینامه ایزو چنانچه تحت نظارت  IAF نباشند ، متقاضی نیاز نیست پیاده سازی سیستم انجام دهد بلحاظ اینکه اصلا ممیزی توسط مرجع صدور انجام نمیگیرد .

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو توسط  CB خصوصی میتوان عنوان کرد فقط فرم درخواست مهم میباشد .

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو توسط  CB معتبر میبایست توسط مشاور ایزو شرکت متقاضی تحویل ممیز مرجع صدور داده شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید